logo
logo

Zasady dostępu do testów

W ofercie Pracowni znajduje się obecnie ponad 150 testów psychologicznych. Mierzą bardzo różne zmienne, a ich stosowanie wymaga od użytkowników odmiennych kompetencji. Warto zaznaczyć, że niektóre z naszych testów badają cechy psychologiczne, ale od początku były opracowywane jako narzędzia pracy dla innych grup zawodowych, nie tylko psychologów. Z uwagi na tę różnorodność konieczne było uporządkowanie dostępu do istniejących na rynku narzędzi psychologicznych. Zadaniem tym zajęła się Komisja do Spraw Testów Psychologicznych działająca z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, która pokategoryzowała narzędzia diagnostyczne na podstawowe grupy oraz określiła wymagania potrzebne do ich zakupu.

Kategorie testów

Kategoria A

Testy z kategorii A to narzędzia przeznaczone dla psychologów oraz innych specjalistów. Do ich stosowania nie jest wymagane ukończenie szkolenia. W tej grupie znalazły się testy mierzące zmienne mało wrażliwe, niewymagające od użytkownika pogłębionej wiedzy psychologicznej. Badanie takimi testami nie jest wykorzystywane do podejmowania decyzji w istotny sposób wpływających na życie osoby badanej. Ich stosowanie jest łatwe, a źródłem wyczerpującej wiedzy w tym zakresie jest podręcznik testowy. Kategoria A+ obejmuje narzędzia niepsychometryczne, których stosowanie nie wymaga od użytkownika wiedzy psychometrycznej, natomiast wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności możliwych do zdobycia na szkoleniu z zakresu stosowania danego testu.

A – testy dla psychologów; dla innych specjalistów

Wymagane kwalifikacje:

 • Ukończone studia magisterskie z psychologii – wymagane przedłożenie kopii dyplomu

LUB

 • Ukończone dowolne studia wyższe magisterskie – wymagane przedłożenie kopii dyplomu
 • ORAZ praca z ludźmi w obszarze zawodowym, który stanowi uzasadnienie dla wyboru i stosowania narzędzia. 

A+ – testy dla psychologów; dla innych specjalistów po ukończonym szkoleniu z zakresu konkretnego testu

Wymagane kwalifikacje:

 • Ukończone studia magisterskie z psychologii – wymagane przedłożenie kopii dyplomu

LUB

 • Ukończone dowolne studia wyższe magisterskie – wymagane przedłożenie kopii dyplomu
 • ORAZ ukończone szkolenie z zakresu konkretnego testu – wymagane przedłożenie certyfikatu ukończenia szkolenia
 • ORAZ praca z ludźmi w obszarze zawodowym, który stanowi uzasadnienie dla wyboru i stosowania narzędzia. 

Kategoria B

Testy z kategorii B są przeznaczone dla psychologów oraz innych specjalistów. W przypadku użytkowników niebędących psychologami niezbędne jest odbycie szkolenia z psychometrii (zakończone egzaminem). Ponadto w przypadku części narzędzi z kategorii B wymagane jest również ukończenie dodatkowego szkolenia dotyczącego konkretnego testu (lub grupy testów). W kategorii B znajdują się przede wszystkim narzędzia wykorzystywane przez specjalistów HR oraz kwestionariusze i testy przydatne w pracy pedagogów. Ich stosowanie jest mniej intuicyjne niż używanie metod z kategorii A i wymaga wiedzy psychometrycznej. Z tego względu, by móc z nich korzystać, konieczne jest ukończenie stosownego szkolenia.

B1 – testy dla psychologów; dla innych specjalistów po ukończonym ogólnym szkoleniu z psychometrii zakończonym egzaminem

Wymagane kwalifikacje:

 • Ukończone studia magisterskie z psychologii – wymagane przedłożenie kopii dyplomu

LUB

 • Ukończone dowolne studia wyższe magisterskie – wymagane przedłożenie kopii dyplomu
 • ORAZ posiadanie certyfikatu ukończenia szkolenia oraz zaliczenia egzaminu z psychometrii wg programu zaakceptowanego przez PTP
 • ORAZ praca z ludźmi w obszarze zawodowym, który stanowi uzasadnienie dla wyboru i stosowania narzędzia. 

B2 – testy dla psychologów; dla innych specjalistów po ukończonym ogólnym szkoleniu z psychometrii zakończonym egzaminem, a następnie szkolenia z zakresu konkretnego testu (lub grupy podobnych testów)

Wymagane kwalifikacje:

 • Ukończone studia magisterskie z psychologii – wymagane przedłożenie kopii dyplomu

LUB

 • Ukończone dowolne studia wyższe magisterskie – wymagane przedłożenie kopii dyplomu
 • ORAZ posiadanie certyfikatu ukończenia szkolenia i zaliczenia egzaminu z psychometrii wg programu zaakceptowanego przez PTP
 • ORAZ ukończone szkolenie z zakresu konkretnego testu (lub grupy podobnych testów) – wymagane przedłożenie certyfikatu ukończenia szkolenia
 • ORAZ praca z ludźmi w obszarze zawodowym, który stanowi uzasadnienie dla wyboru i stosowania narzędzia. 

Kategoria C

Na kategorię C składają się testy przeznaczone WYŁACZNIE dla psychologów jako osób kompetentnych do diagnozowania najbardziej wrażliwych cech psychologicznych, takich jak inteligencja czy osobowość, których pomiar jest częstokroć wykorzystywany w orzecznictwie czy opiniowaniu mającym daleko idące konsekwencje dla osoby badanej. Przyjmuje się, że ukończenie studiów psychologicznych wyposaża psychologa w wystarczającą wiedzę psychologiczną i psychometryczną pozwalającą na stosowanie narzędzi zarówno z tej grupy, jak i z dwóch pozostałych. Należy bowiem podkreślić, że jedynie psychologowie mają pełny dostęp do wszystkich narzędzi diagnostycznych sprzedawanych przez Pracownię.

C – testy wyłącznie dla psychologów

Wymagane kwalifikacje:

 • Ukończone studia magisterskie z psychologii – wymagane przedłożenie kopii dyplomu
 • Osoby, które mają tytuł doktora psychologii, a nie ukończyły studiów psychologicznych, mogą kupować testy wyłącznie do celów naukowych – wymagany dyplom doktorski wraz z oświadczeniem informującym, że test będzie stosowany tylko do celów naukowych.

Szkolenia nadające nie psychologom uprawnienia do zakupu testów

Do ich stosowania nie jest wymagane ukończenie szkolenia. W tej grupie znalazły się testy mierzące zmienne mało wrażliwe, niewymagające od użytkownika pogłębionej wiedzy psychologicznej. Badanie takimi testami nie jest wykorzystywane do podejmowania decyzji w istotny sposób wpływających na życie osoby badanej. Ich stosowanie jest łatwe, 
a źródłem wyczerpującej wiedzy w tym zakresie jest podręcznik testowy. Osoby z kategorii A mogą otrzymać dostęp do większej ilości testów (grupa B) po zaliczeniu kursu z psychometrii akceptowalnym przez PTP.

Aby umożliwić dostęp do testów psychologicznych innym specjalistom (specjaliści HR, doradcy zawodowi, pedagodzy, lekarze, socjolodzy, promocja zdrowia, filozofowie, logopedzi, neurologopedii, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, pielęgniarki, psychiatrzy i in.), dla których oferta narzędzi diagnostycznych była do tej pory znacznie ograniczona, Pracownia prowadzi szkolenia wymagane dla testów kategorii B:

 • Podstawy psychometrii dla osób nie będących psychologami – szkolenie wg programu zaakceptowanego przez PTP, zakończone egzaminem. Ukończenie szkolenia oraz pozytywne zaliczenie egzaminu nadaje uprawnienia do nabywania testów z kategorii B1, oraz umożliwia przystąpienie do szkoleń wymaganych dla testów z kategorii B2.
 • Szkolenia z zakresu testu (lub grup podobnych testów) z kategorii B2 – szkolenia wg programów zaakceptowanych przez PTP. Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym nadaje uprawnienia do nabywania konkretnego testu (lub grupy podobnych testów) z kategorii B2. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest wcześniejsze uzyskanie certyfikatu zaliczenia szkolenia z Podstaw psychometrii dla niepsychologów.

Polecamy także szkolenia z testów z kategorii A+. W tym wypadku Pracownia honoruje certyfikaty uzyskane na szkoleniach prowadzonych przez inne, upoważnione do tego osoby, zgodnie z informacjami podanymi przy opisach testów na naszej stronie.

Loading...

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙